Är du utsatt för våld, hot eller förtryck?

Hur kontaktar du oss?

Om du är utsatt för hot och våld i hemmet och/eller lever med hedersrelaterat våld eller förtryck kan du kontakta oss. Ring vår stödlinje eller maila oss. Där kan du få stöd, råd och information om dina rättigheter. Du kan vara anonym.
Vi gör ingenting om du inte ber oss. Men vi kan hjälpa dig att kontakta socialtjänsten eller polisen om du vill. Vår personal pratar många språk, bland annat svenska, engelska, arabisk persiska, kurdiska, turkiska, urdu, hindu.
Vad erbjuder vi?
Kvinnojourer utan gränser är en kvinnojour i Skellefteå. Vi har en stödlinje, en mail linje, skyddade boenden och ett aktivitetscenter. Vi stöttar och tar emot personer från hela Sverige. I de skyddade boendena får man fysiskt och känslomässigt skydd och stöd.

Är det farligt att ringa en kvinnojour?

Vi tar emot personer över 18 år som har varit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersvåld. Vi tar också emot medföljande barn. Socialtjänsten eller Migrationsverket bestämmer om man får flytta till oss.

När man bor i våra boenden kan man delta i olika aktiviteter på vårt aktivitetscenter. Det är en kreativ och trygg plats. Här träffar man andra och gör saker tillsammans.

Du har kanske fått höra att det är farligt att ringa till en kvinnojour. Många saker som sägs är fel:

-Vi tar inte dina barn
-Vi tvingar ingen att bo hos oss
-Vi tvingar ingen att skilja sig
-Man bor inte i skyddat boende för evigt

Vi stöttar dig att leva ett liv fritt från våld.

Anna Modellen

Vår arbetsmetod kopplat till stödsökande utgår från Anna modellen. Vi värnar om att våra stödsökande inte bara ska ges ett säkert skyddat boende, utan även verktyg för ett fortsatt liv i frihet och fritt från våld. Alla som placeras på Kvinnojourer utan gränser tilldelas därför en egen kontaktperson som ger stöd och följer upp under hela vistelsen. Vår personal är flerspråkig och om personal inte talar språket som behövs, bokar vi utbildade tolkar enligt överenskommelse med placerande myndighet. För att ta fram vår arbetsmetod har vi identifierat centrala skyddsfaktorer som en individ behöver för att äga makten över sitt liv och få chansen att leva ett jämlikt liv i frihet.

 

De centrala skyddsfaktorerna som Anna modellen bygger på är:

1. SÄKERHET Säkert boende PATRIARK/SARA/FREDA Nätverkskarta Yttre säkerhet Inre säkerhet
2. EKONOMI Eget bankkonto utan insyn Försörjningsstöd Egen försörjning.
3. BOSTAD Stabilt boende
4. HÄLSA Fysisk hälsa Psykisk hälsa
5. STÖD Stödsamtal MI-samtal Bearbetande samtal
6. SYSSELSÄTTNING Studier Praktik Arbete
7.SJÄLVSTÄNDIGHET Egen ekonomi utan insyn Identitetshandlingar Medvetenhet om rättigheter och skyldigheter Samhällsorientering
8.RÄTTSPROCESSER Ev.skilsmässa Ev.polisanmälan Ev. vårdnadsprocess Migrationsstatus Målsägandebiträde/Advokat

 

Kvalificerad kontaktperson

Personer som har bott på skyddat boende eller av annan anledning har ett litet nätverk kan via de socialtjänsten ansöka om en flerspråkig och erfaren kontaktperson från Kvinnojourer utan gränser.
Vår erfarenhet är att individer med en särskild sårbarhetsfaktor kan behöva praktiskt och emotionellt stöd under en längre tid för att gå vidare och leva helt självständigt.
Flera kommuner använder sig av kvalificerad kontaktperson, kontakta oss så berättar vi mer.
Kvinnojourer utan gränsers aktivitetscenter
Kvinnojourer utan gränser har ett aktivitetscenter som erbjuder en kreativ och trygg plats där våldsutsatta personer som är i behov av skydd får en meningsfull vardag med gemenskap, delaktighet och möjlighet till ny kunskap.
I vårt aktivitetscenter erbjuder vi olika aktiviteter som kan bidra till personlig utveckling och välmående. Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna på vägen till ett självständigt liv fritt från våld. Vi erbjuder bland annat samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Vi tillhandahåller även datorer och skrivare. Aktivitetscentret uppmärksammar födelsedagar och olika högtider och ger de boende möjlighet att fira dem tillsammans. Det skapar gemenskap och glädje. Målet med aktivitetscentret är att deltagarna ska få kunskap och redskap till att kunna leva fria och självständiga liv.
Vi har vi ett tydligt fokus på barn på vårt aktivitetscenter och vi anordnar anpassade aktiviteter för barn.

Vad händer sen?

De kvinnor och barn som flyttat från vårt skyddade boende erbjuds fortsatt stöd även efter placeringens avslut. De är välkomna att delta i Kvinnojourer utan gränsers aktiviteter, få stöd kring praktiska göromål samt stöd och råd i den utsträckning de behöver. Även barnen är fortsatt välkomna och bjuds in till födelsedags- och högtidsfirande. Många kvinnor får ett socialt nätverk via vårt center och använder det även efter placeringens avslut som en mötesplats. Centrets lokaler kan även användas om kvinnorna har möten med myndigheter, socialtjänst eller behandlare.

Är du utsatt för våld, hot eller förtryck?